AD

eoAD

loAD

Alzheimer's disease

early-onset Alzheimer's disease

late-onset Alzheimer's disease

choroba Alzheimera

choroba Alzheimera o wczesnym początku

choroba Alzheimera o późnym początku

ALS / SLA

amyotrophic lateral sclerosis

stwardnienie zanikowe boczne

bvFTD

behavioral variant FTD

wariant behawioralny / czołowy FTD

CBD

corticobasal degeneration

zwyrodnienie korowo-podstawne

CBS

corticobasal syndrome

zespół korowo-podstawny

CJD

Creutzfeldt-Jakob disease

choroba Creutzfeldta-Jakoba

DLB

Dementia with Lewy Bodies

otępienie z ciałami Lewy?ego

FAD

familial Alzheimer's disease

rodzinna postać choroby Alzheimera

FTD

frontotemporal dementia

otępienie czołowo-skroniowe

FTDP-17

frontotemporal dementia with parkinsonism linked to chromosome 17

otępienie czołowo-skroniowe z zespołem parkinsonowskim sprzężone z chromosomem 17

FTD-MND

frontotemporal dementia with motor neuron disease

otępienie czołowo-skroniowe z chorobą neuronu ruchowego

FTLD

frontotemporal lobar degeneration

zwyrodnienie czołowo-skroniowe

HD

Huntington's disease

choroba Huntingtona

JHD

juvenile HD

postać młodzieńcza choroby Huntingtona

LPA

logop(a)enic primary progressive aphasia

wariant logopeniczny afazji pierwotnej postępującej

MCI

mild cognitive impairment

łagodne zaburzenia poznawcze

 

MELAS

mitochondrial encephalomyopathy, lactic acidosis, and stroke-like episodes

encefalo(mio)patia mitochondrialna z kwasicą mleczanową i epizodami podobnymi do udaru mózgu

MERFF

myoclonic epilepsy with ragged red fibers

padaczka miokloniczna z nieprawidłowymi czerwonymi włóknami mięśniowymi (włóknami szmatowatymi)

MSA

MSA-C

MSA-P

multiple system atrophy

MSA- cerebellar variant

MSA-variant with parkinsonism

zanik wieloukładowy

zanik wieloukładowy-postać móżdżkowa

zanik wieloukładowy- postać z parkinsonizmem

PAGF

pure akinesia with gait freezing

czysta akinezja z przymrożeniami chodu

PCA

posterior cortical atrophy

zanik korowy tylny

PPAOS

(primary progressive) apraxia of speech

(pierwotna i postępująca) apraksja mowy

PD

Parkinson's disease

choroba Parkinsona

PD-D

Parkinson's disease with dementia

choroba Parkinsona z otępieniem

PD-MCI

Parkinson's disease with mild cognitive impairment

łagodne zaburzenia poznawcze w chorobie Parkinsona

PNFA

progressive non-fluent aphasia

niepłynna postać afazji pierwotnej postępującej

PP

progressive prosopagnosia

Postępująca prozopagnozja

PPA

nfvPPA

lvPPA

svPPA

primary progressive aphasia

non-fluent variant of PPA

logopenic variant of PPA

semantic variant of PPA

afazja pierwotna postępująca

wariant PPA z zaburzoną płynnością mowy (niepłynny)

logopeniczny wariant PPA

semantyczny wariant PPA

PSP

progressive supranuclear palsy

postępujące porażenie ponadjądrowe

PSP-RS

Richardson syndrome of progressive supranuclear palsy

PSP-wariant Richardsona

PSP-P

PSP with parkinsonism

wariant PSP z dominującym zespołem parkinsonowskim

RBD

REM sleep behavior disorder

zaburzenia zachowania fazy snu REM

SCA

spino-cerebellar ataxia

ataksja rdzeniowo-móżdżkowa

SCI

subjective cognitive impairment

Subiektywne zaburzenia poznawcze

SD

semantic dementia

otępienie semantyczne

MS / SM

sclerosis multiplex (multiple sclerosis)

stwardnienie rozsiane

VaD

vascular dementia

otępienie naczyniowe

VCI

vascular cognitive impairment

zaburzenia poznawcze o etiologii naczyniopochodnej

YOD

young-onset dementia

otępienie o wczesnym początku

 


facebook_page_plugin