• Sławek J, Sołtan W, Sitek Choroba Huntingtona — w 20. rocznicę odkrycia genu IT15; patogeneza, diagnostyka i leczenie. Polski Przegląd Neurologiczny 2013; 9 (3): 85–95
 • Sitek EJ, Sołtan W, Sławek J. Rola neuropsychologa w diagnostyce i leczeniu choroby Huntingtona. Postępy Psychiatrii i Neurologii. 2011; 20(1):23-31.
 • Sitek EJ, Konkel A, Międzobrodzka E, Sołtan W, Barczak A, Sławek J. Kliniczne zastosowanie prób fluencji słownej w chorobie Huntingtona. Hygeia Public Health 2014, 49(2) 215-221.
 • Sitek EJ, Sołtan W, Kuklińska M, Sławek J. Ograniczona zdolność do prowadzenia pojazdów w chorobie Huntingtona. Hygeia Public Health 2013; 48(4):383-389.
 • Sitek EJ, Sławek J, Wieczorek Samoświadomość objawów w chorobach Huntingtona i Parkinsona. Psychiatria Polska 2008; 42(3): 393-403.
 • Sitek EJ, Thompson JC, Craufurd D, Snowden J S. Unawareness of deficits in Huntington’s disease. Journal of Huntington’s disease 2014; 3: 125-135.
 • Sitek EJ, Sołtan W, Wieczorek D, Schinwelski M, Robowski P, Reilmann R, Guzińska K, Harciarek M, Krysa W, Sławek J. Self-awareness of motor dysfunction in patients with Huntington’s disease in comparison to Parkinson’s disease and cervical dystonia. Journal of the International Neuropsychological Society 2011; 17 (5): 788-795.
 • Sitek EJ, Sołtan W, Wieczorek D, Schinwelski M, Robowski P, Harciarek M, Guzińska K, Sławek J. Self-awareness of executive dysfunction in Huntington’s disease: Comparison with Parkinson’s disease and cervical dystonia. Psychiatry and clinical neurosciences 2013; 67(1): 59-62.
 • Sitek EJ, Sołtan W, Robowski P, Schinwelski M, Wieczorek D, Sławek J. Poorinsight into memory impairment in patients with Huntington’sdisease. Neurologia i Neurochirurgia Polska 2012; 46, 4:318-325
 • Banaszkiewicz K, Sitek EJ, Rudzińska M, Sołtan W, Sławek J, Szczudlik A. Huntington’s disease from the patient, caregiver and physician’s perspectives: three sides of the same coin? Journal of Neural Transmission 2012; 119: 1361-1365.
 • Soltan W, Sitek EJ, Wichowicz H, Wieczorek D, Slawek J. Abnormal gait and bradykinesia in the preclinical phase of Huntington’s Disease- psychogenic movement disorder? Acta Neuropsychiatrica 2011; 23: 315-317.
 • Konkel A, Sitek EJ, Sołtan W, Sławek J. Zespół amnestyczny nakładający się na proces neurodegeneracyjny w przebiegu choroby Huntingtona - opis przypadku. Annales Academiae Medicae Gedanensis 2014,44, 71-79.
 • Narożańska E, Sołtan W., Sitek E.J. Diagnostyka i leczenie objawów neuropsychiatrycznych w chorobie Huntingtona. Neurologia po dyplomie 2017, 3, 32-39.

 • Sitek EJ, Barczak A, Narożańska E, Harciarek M, Brockhuis B, Dubaniewicz-Wybieralska M, Sławek J. Afazja pierwotna postępująca—zastosowanie nowych kryteriów diagnostycznych w praktyce klinicznej. Polski Przegląd Neurologiczny 01/2014; 10(1):23-33
 • Harciarek M, Sitek EJ, Kertesz A.The patterns of progression in primary progressive aphasia - implications for assessment and management. Aphasiology2014; 28 (8-9): 964-980.
 • Sitek EJ, Barczak A, Kluj-Kozłowska K, Kozłowski M, Barcikowska M, Sławek J. Is descriptive writing useful in the differential diagnosis of logopenic variant of primary progressive aphasia, Alzheimer’s disease and mild cognitive impairment? Neurologia i Neurochirurgia Polska (Polish Journal of Neurology and Neurosurgery) 2015;46:239-244.
 • Sitek EJ, Kluj-Kozłowska K, Barczak A, Kozłowski M, Wieczorek D, Przewłócka A, Narożanska E, Dąbrowska M, Barcikowska M, Sławek J. Overlapping and distinguishing features of descriptive speech in Richardson variant of progressive supranuclearpalsy and non-fluent progressive aphasia. Postępy Psychiatrii i Neurologii (Advances in Psychiatry and Neurology) 2015;24:62-67
 • Sitek EJ, Barczak A, Kluj-Kozłowska K, Kozłowski M, Narożańska E, Konkel A, Dąbrowska M, Barcikowska M, Sławek J. Writing in Richardson variant of progressive supranuclear palsy in comparison to non-fluentaphasia. Neurologia i Neurochirurgia Polska (Polish Journal of Neurology and Neurosurgery) 2015;49:217-222.
 • Sitek EJ,Kluj-Kozłowska K, Kozłowski M, Krzyżon A, Narożańska E, Wieczorek D, Sławek J. Wykorzystanie analizy próbek mowy opisowej pacjentów z afazją pierwotną postępującą (PPA) w diagnostyce różnicowej wariantu PPA. Forum Logopedyczne 2015; 23: 75-83.
 • Barczak A. Pierwotna afazja postępująca-opis przypadku. Polski Przegląd Neurologiczny 2007, 3;2:110-115.
 • Sitek EJ, Narożańska E, Brockhuis B, Muraszko-Klaudel A, Lass P, Harciarek M, Sławek J. Neuroimaging in the differential diagnosis of primary progressive aphasia- illustrative case series in the light of new diagnostic criteria. Polish Journal of Radiology 2014; 79: 251-258.
 • Kluj-Kozłowska K., Sitek E.J., Milewski S. Analiza jakościowa błędów nazywania oraz reakcji na podpowiedzi fonemiczne w różnicowaniu wariantów logopenicznego i niepłynnego afazji pierwotnej postępującej / Qualitative analysis of naming errors and responsiveness to phonemic cueing in differentiating logopenic and non-fluent variants of primary progressive aphasia. Logopedia 2017, 46, s.217-235 / p. 181-199 (wyd. anglojęzyczne).
 • Kluj-Kozłowska K, Sitek E.J., Milewski S. Analiza porównawcza profilu zaburzeń językowych u pacjentów polskojęzycznych z wariantem logopenicznym i niepłynnym afazji pierwotnej postępującej. Forum Logopedyczne 2018, 26, 63-72
 • Sitek EJ, Kluj-Kozłowska K, Barczak A, Harciarek M. Afazja pierwotna postępująca – diagnostyka różnicowa i terapia. w: Gerontologopedia [red.] Tłokiński W., Milewski S., Kaczorowska-Bray K, Wyd. Harmonia Universalis, Gdańsk, 2018. s. 488-522.
 • Sitek E.J., Harciarek M. Afazja pierwotna postępująca. W: Encyklopedia starości, starzenia się i niepełnosprawności [red.] Adam A. Zych, Wyd. Thesaurus Silesiae- Skarb Śląski, Katowice 2017; t. 5 suplement A-Z. s.27-31.
 • Sitek E, Wójcik J, Wieczorek D, Sławek J. Ocena neuropsychologiczna i neuropsychiatryczna w chorobie Parkinsona – specyfika badania i dobór metod diagnostycznych. Polski Przegląd Neurologiczny 2013; 9 (3): 105–112
 • Wieczorek D, Sitek E, Wójcik J, Sławek J. Łagodne zaburzenia funkcji poznawczych i otępienie w chorobie Parkinsona — obraz kliniczny i aktualne kryteria diagnostyczne. Polski Przegląd Neurologiczny 2013; 9 (3): 96–104.
 • Sitek EJ, Wójcik J, Barczak A, Sławek J. Diagnostyka neuropsychologiczna w atypowych zespołach parkinsonowskich. Polski Przegląd Neurologiczny 2015; 11(1):21-32.
 • Sitek EJ, Evans J, SławekJ. Mild cognitive impairment in Parkinson's disease: how much testing is needed for correct diagnosis? Basal Ganglia2014, 4: 89-94.
 • Sitek EJ, Konkel A, Dąbrowska M, Sławek J. Utility of Frontal Assessment Battery in detection of neuropsychological dysfunction in Richardson variant of progressive supranuclear palsy. Polish Journal of Neurology and Neurosurgery 2015; 49; 36-40.
 • Sitek EJ, Sołtan W, Wieczorek D, Robowski P, Schinwelski M, Slawek J. Assessing self-awareness of dyskinesias in Parkinson’s Disease through movie materials. Functional Neurology 2011; 26(3):121-126.
 • Sitek EJ, Sołtan W, Wieczorek D, Robowski P, Sławek J. Self-awareness of Memory Function in Parkinson’s Disease in relation to mood and symptom severity. Aging & Mental Health 2011; 15: 150-156.
 • Wieczorek D, Sławek J, Białkowska M, Dziadkiewicz A, Sitek EJ. Sequence learning and multi-step activity impairment in Parkinson’s disease.Acta Neuropsychologica 2011; 9(3):303-311.
 • Białecka M, Kurzawski M, Roszmann A, Robowski P, Sitek EJ, Honczarenko K, Mak M, Deptuła-Jarosz M, Gołąb-Janowska M, Droździk M, Sławek J. BDNF G196A (Val66Met) polymorphism associated with cognitive impairment in Parkinson's disease. Neuroscience Letters 2014; 561:86-90.
 • Wieczorek D, Brockhuis B, Sitek EJ, Lass P, Wańska W, Sławek J. Memory impairment in dementia with Lewy bodies relative to Alzheimer’s disease and Parkinson’s disease with Dementia. Acta Neuropsychologica 2013; 11(3):289-297.
 • Sławek J, Roszmann A, Robowski P, Dubaniewicz M, Sitek EJ, Honczarenko K, Gorzkowska A, Budrewicz S, Mak M, Gołąb-Janowska M, Koziorowska-Gawron E, Droździk M, Kurzawski M, Bandurski T, Białecka M. The impact of MRI white matter hyperintensities on the dementia in Parkinson's Disease in relation to the homocysteine level and othervascular risk factors. Neurodegenerative diseases 2013; 12:1-12.
 • Bialecka M, Kurzawski M, Roszmann A, Robowski P, Sitek EJ, Honczarenko K, Gorzkowska A, Budrewicz S, Mak M, Jarosz M, Golab-Janowska M, Koziorowska-Gawron E, Drozdzik M, Slawek J. Association of COMT, MTHFR and SLCA1 (RFC-1) polymorphisms with homocysteine blood level and cognitive impairment in Parkinson’s disease. Pharmacogenetics and Genomics 2012; 22:716-724
 • Barczak A,Wańska W, Sitek EJ, Narożanska E, Brockhuis B, Sławek J. Otępienie z ciałami Lewy’ego - jak rozpoznawać ? Jak leczyć Polski Przegląd Neurologiczny 2015; 11(3): 107-116.
 • Sitek EJ, Wieczorek D, Konkel A, Dąbrowska M, Sławek J. The pattern of verbal, visuospatial and procedural learning in Richardson variant of progressive supranuclear palsy in comparison to Parkinson’s disease (Specyfika uczenia się materiału słownego, wzrokowo-przestrzennego oraz proceduralnego w wariancie Richardsona postępującego porażenia ponadjądrowego w porównaniu z chorobą Parkinsona). Psychiatria Polska (in press) http://dx.doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/62804
 • Sitek EJ, Kluj-Kozłowska K., Barczak A. Zaburzenia funkcji językowych w atypowych zespołach parkinsonowskich. w: Gerontologopedia. [red.] Tłokiński W., Milewski S., Kaczorowska-Bray K, Wyd. Harmonia Universalis, Gdańsk, 2018. s. 556-572.
 • Sitek EJ, Wieczorek D, Narożańska E, Sławek J. Otępienie semantyczne -  znaczenie wywiadu oraz oceny neuropsychologicznej w diagnostyce różnicowej. Postępy psychiatrii i neurologii 2009; 18(2):183-187.
  Sitek EJ,Narożańska E, Barczak A, Jasińska-Myga B, Harciarek M, Chodakowska-Żebrowska M, Kubiak M, Wieczorek D, Konieczna S, Rademakers R, Baker M, Berdyński M, Barcikowska M, Żekanowski C, Heilman K, Wszołek ZK, Sławek J. Agraphia in patients with frontotemporal dementia and parkinsonism linked to chromosome 17 with P301L MAPTmutation: dysexecutive, aphasic, apraxic or spatial phenomenon? Neurocase. 2014;20(1):69-86.
 • Narożańska E, Jasińska-Myga B, Sitek EJ, Robowski P, Brockhuis B, Lass P, Dubaniewicz M, Wieczorek D, Baker M, Rademakers R, Wszołek ZK, Sławek J. Frontotemporal dementia and parkinsonism linked to chromosome 17 - the first Polish family. European Journal of Neurology 2011;18:535-537.
 • Sitek EJ, Narożańska E, Sławek J, Wójcik J, Wieczorek D, Robowski P, Schinwelski M, Jasińska-Myga B, Baker M, Rademakers R, Wszołek ZK. Psychometric evaluation of personality in a patient with FTDP-17. Psychiatry and Clinical Neurosciences 2010; 64 (2):211-212.
 • Harciarek M, Sitek EJ, Narożańska E, Konieczna S, Wieczorek D, Brockhuis B, Lass P, Dubaniewicz-Wybieralska M, Barcikowska M, Sławek J. Clinical characteristics and possible mechanisms underlying behavioral and personality changes in FTDP-17. Acta Neuropsychologica 2013; 11(2):161-179.
 • Sitek E, Narożańska E, Sławek J, Wieczorek D, Brockhuis B, Lass P, Dubaniewicz M, Jasińska-Myga B, Baker M, Rademakers R, Wszołek Z. Unilateral neglect in a patient diagnosed with frontotemporal dementia and parkinsonism linked to chromosome 17. Actaneuropsychiatrica 2009, 21(4): 209-210.
 • Sitek EJ, Barczak A, Narożańska E, Chodakowska-Żebrowska M, Jasińska-Myga B, Brockhuis B, Berdyński M, Wieczorek D, Żekanowski C, Konieczna S, Barcikowska M, Wszołek ZK, Sławek J. The role of neuropsychological assessment in the detection of early symptoms in frontotemporal dementia and parkinsonism linked to chromosome 17 (FTDP-17). Acta Neuropsychologica. 2011, 9, 2, 209-226.
 • Iyer A, LaPointe NE, Zielke K, Berdynski M, Guzman E, Barczak A, Chodakowska-Zebrowska M, Barcikowska M , Feinstein S, Zekanowski C. A Novel MAPT Mutation, G55R, in a Frontotemporal Dementia Patient Leads to Altered Tau Function. PLoS ONE 2013 8(9): e76409. doi: 10.1371/ journal. pone. 0076409.
 • Gabryelewicz T, Masellis M, Berdynski M, Bilbao JM, Rogaeva E, St George-Hyslop P, Barczak A,Czyzewski K, Barcikowska M, Wszolek Z, Black SE, Zekanowski C. Intra-familial clinical heterogeneity due to FTLD-U with TDP-43 proteinopathy caused by a noveldeletion in progranulin gene (PGRN). J AlzheimersDis. 2010;22(4):1123-33.
facebook_page_plugin